نمایشگاه های استان گلستان با موضوع صنایع دفاع و ارتش در خرداد ماه