نمایشگاه های استان لرستان با موضوع آزمایشگاه و تجهیزات آزمایشگاهی در مرداد ماه