نمایشگاه های استان لرستان با موضوع لوازم التحریر در مرداد ماه