نمایشگاه های استان مازندران با موضوع آسانسور و پله برقی در تیر ماه