نمایشگاه های با موضوع سیم و کارت، مفتول در فروردین ماه