نمایشگاه بین المللی تحهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی و دارویی فرصت مناسبی را برای فعالان در این زمینه فراهم می آورد تا بتوانند با مدیران بیمارستان ها و مراکز درمانی و سایر همکاران در این زمینه، ارتباط بهتری برقرار کنند.

Iran - فارس - شیراز - شیراز ، شهرک گلستان ، بلوار دهخدا ، شرکت نمایشگاههای بین المللی استان فارس - نمایشگاه بین المللی شیراز(فارس)