نمایشگاه بین المللی تحهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی و دارویی فرصت مناسبی را برای فعالان در این زمینه فراهم می آورد تا بتوانند با مدیران بیمارستان ها و مراکز درمانی و سایر همکاران در این زمینه، ارتباط بهتری برقرار کنند.

Iran - فارس - شیراز - شیراز ، شهرک گلستان ، بلوار دهخدا ، شرکت نمایشگاههای بین المللی استان فارس - نمایشگاه بین المللی شیراز(فارس)

برگزار کننده


شرکت تعاونی پرتو آزمون درمان و بهداشت فارس شرکت تعاونی پرتو آزمون درمان و بهداشت فارس

  تلفن: 07132271600
ایمیل: info@shirazhealth96.com
دریافت فایل کتاب نمایشگاه