نمایشگاه گل و گیاه، نهال و تجهیزات گلخانه ای شیراز 98 پانزدهمین دوره _8 الی 11 بهمن ماه

 

محل برگزاری:

نمایشگاه بین المللی شیراز


آدرس:

 شیراز، شــهرک گلسـتان، بلوار دهخــداشــــرکت نمایشــــگاه های بین المللی استان فـارس

Iran - فارس - شیراز - شیراز ، شهرک گلستان ، بلوار دهخدا ، شرکت نمایشگاههای بین المللی استان فارس - نمایشگاه بین المللی شیراز(فارس)

غرفه داران نمایشگاه

فوکیا کاکتوس  Iran/فارس/شیراز

تلفن: 09178070074
ایمیل: https://t.me/fokia_cactus

فوکیا کاکتوس  Iran/فارس/شیراز

تلفن: 09178070074
ایمیل: https://t.me/fokia_cactus

Invest $ 5,000 in сryptoсurrеncy оnсе аnd get $ 70,000 pаssive inсоmе рer mоnth: http://ufr.geomarketpro.club/b643c  Iran/تهران/تهران

Ноw tо Тurn $30,000 intо $128,000: http://xwdebafc.xtechspro.com/22ca54bf6  Iran/تهران/تهران

Аdult fоrt st john dating sites: https://cutt.us/bduuc  Iran/تهران/تهران

برگزار کننده


شرکت نمایشگاهی نگاه سبز پارس شرکت نمایشگاهی نگاه سبز پارس

  تلفن: 07132237852-4
ایمیل: info@agropars.com
دریافت فایل کتاب نمایشگاه

نمایشگاه گل و گیاه، گیاه و تجهیزات گلخانه ای شیراز97

0 نفر بازدید کننده، 0 شرکت کننده (غرفه دار)

1 لغایت 5 بهمن 1397

ایران / فارس / نمایشگاه بین المللی شیراز(فارس)