نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی و توانبخشی شیراز 98 چهاردهمین دوره_3 الی 7 مهرماه

 

محل برگزاری:

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان فارس 

 

ساعت بازدید: 

10 الی 18

 

سالن برگزاری:

 سالن نسترن .سرو.بهار

 

Iran - فارس - شیراز - شیراز ، شهرک گلستان ، بلوار دهخدا ، شرکت نمایشگاههای بین المللی استان فارس - نمایشگاه بین المللی شیراز(فارس)