نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، بیمارستانی و صنایع دارویی شیراز ، در تاریخ 2 الی 5 بهمن ماه 97 در محل نمایشگاه شیراز  برگزار می شود.

Iran - فارس - شیراز - شیراز ، شهرک گلستان ، بلوار دهخدا ، شرکت نمایشگاههای بین المللی استان فارس - نمایشگاه بین المللی شیراز(فارس)