نمایشگاه مبلمان اداری شیراز 97

نمایشگاه مبلمان اداری شیراز 97، در تاریخ 30 مرداد الی 36 شهریور ماه 97 برگزار می شود. 

Iran - تهران - تهران - شیراز، شــهرک گلسـتان، بلوار دهخــداشــــرکت نمایشــــگاه های بین المللی استان فـارس - نمایشگاه بین المللی شیراز