نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع صنایع شیمیایی در اسفند ماه