نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع صنایع شیمیایی در مهر ماه