نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع صنایع دفاع و ارتش در آذر ماه