نمایشگاه های استان تهران با موضوع صنایع دفاع و ارتش در آذر ماه