نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع نساجی در شهریور ماه