نمایشگاه های استان تهران با موضوع نساجی در شهریور ماه