نمایشگاه های استان تهران با موضوع نساجی در مرداد ماه