نمایشگاه های استان تهران با موضوع نساجی در آبان ماه