نمایشگاه های استان تهران با موضوع نساجی در خرداد ماه