نمایشگاه های استان خوزستان با موضوع آب و فاضلاب، محیط زیست