نمایشگاه های استان مرکزی با موضوع تجهیزات و ماشین آلات صنعتی در تیر ماه