نمایشگاه های استان خراسان رضوی با موضوع لجستیک، زنجیره تامین در دی ماه