نمایشگاه های استان خراسان رضوی با موضوع لجستیک، زنجیره تامین در شهریور ماه