نمایشگاه های استان تهران با موضوع کشاورزی و ارگانیک در تیر ماه