نمایشگاه های استان تهران با موضوع آب و فاضلاب، محیط زیست در تیر ماه