نمایشگاه های استان تهران با موضوع سیم و کارت، مفتول