نمایشگاه های با موضوع کشاورزی و ارگانیک در مهر ماه