نمایشگاه های استان اردبیل با موضوع شیلات و آبزیان در آذر ماه