نمایشگاه های استان اردبیل با موضوع مبلمان در دی ماه