نمایشگاه های استان اردبیل با موضوع بهداشتی و سلولزی در دی ماه