نمایشگاه های استان اردبیل با موضوع تجهیزات و ماشین آلات صنعتی در دی ماه