نمایشگاه های استان اردبیل با موضوع فیلم وسینما، انیمیشن و جلوه های بصری در دی ماه