نمایشگاه های استان همدان با موضوع آزمایشگاه و تجهیزات آزمایشگاهی در تیر ماه