نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع فرش و تابلو فرش در آذر ماه