نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع املاک در خرداد ماه