نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع لیزینگ در مهر ماه