نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع دریایی و دریانوردی در تیر ماه