نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع علمی در خرداد ماه