نمایشگاه های استان لرستان با موضوع بهداشتی و سلولزی در شهریور ماه