نمایشگاه های استان لرستان با موضوع لجستیک، زنجیره تامین در مرداد ماه