نمایشگاه های استان مازندران با موضوع کشاورزی و ارگانیک در تیر ماه