نمایشگاه های استان مازندران با موضوع بهداشتی و سلولزی در تیر ماه