نمایشگاه های استان مازندران با موضوع آزمایشگاه و تجهیزات آزمایشگاهی در تیر ماه