نمایشگاه های استان مازندران با موضوع صنایع دارویی و داروسازی در تیر ماه