نمایشگاه های استان مازندران با موضوع دام و طیور در تیر ماه