نمایشگاه های با موضوع آب و فاضلاب، محیط زیست در مرداد ماه