نمایشگاه های با موضوع آب و فاضلاب، محیط زیست در اسفند ماه