نمایشگاه های استان زنجان با موضوع دام و طیور در دی ماه