نمایشگاه های استان قزوین با موضوع سیم و کارت، مفتول