نمایشگاه های استان خراسان رضوی با موضوع سیم و کارت، مفتول